06 Σεπτεμβρίου 2007

El síndrome de Ocno


πεποίηται μὲν πλέκων σχοινίον, παρέστηκε δὲ θήλεια ὄνος ἐπεσθίουσα τὸ πεπλεγμένον ἀεὶ τοῦ σχοινίου. τοῦτον εἶναι τὸν Ὄκνον φίλεργόν φασιν ἄνθρωπον, γυναῖκα δὲ ἔχειν δαπανηράν. καὶ ὁπόσα συλλέξαιτο ἐργαζόμενος, οὐ πολὺ δὴ ὕστερον ὑπὸ ἐκείνης άνήλωτο. τὰ οὖν ἐς τοῦ Ὄκνου τὴν γυναῖκα ἐθέλουσιν αἰνίξασθαι τὸν Πολύγνωτον. οἶδα δὲ καὶ ὑπὸ Ἰώνων, ὁπότε ἴδοιέν τινα πονοῦντα ἐπὶ οὐδενὶ ὄνησιν φερόντι, ὑπὸ τούτων εἰρημένον ὡς ὁ ἀνὴρ οὗτος συνάγει τοῦ Ὄκνου τὴν θώμιγγα. (Pausanias, X, 29)


Está representado trenzando una cuerda, junto a él hay una burra que come la cuerda tan rápido como se trenza. Dicen que este Ocno era un hombre trabajador con una esposa gastadora. Todo lo que él ganaba trabajando, era dilapidado por ella en seguida. Querían que Polignoto reflejara la parábola de la esposa de Ocno. También sé que los jonios, cuando ven a alguien que se esfuerza en algo sin provecho, dicen que ese individuo recoge la cuerda de Ocno. (Otras versiones del mismo mito)Empeñarnos en trabajar sin provecho es una desgracia, al menos eso es lo que el mito de Ocno pretende contarnos. Hasta tal punto es así que junto a Sísifo, Tántalo, Ticio, el soguero que trenza eternamente mientras una burra se come su cuerda es uno de los castigos ejemplares que se encuentran en el Tártaro. Parece que lo del utilitarismo nos viene de antiguo.

Hace unos días me quejaba del síndrome de Ocno, una sensación de impotencia ante el cúmulo de trabajo inútil, creía que mi vida se pasaba esforzándome en completar cosas para nada: tanto trabajar, ¿para qué?.

Ya ha pasado. Ahora importan otras cosas:

2 σχόλια:

Isra είπε...

¡Hoer con el griego, casi encuentro cómo comentar!
Ana, ya te dije que tú cosas inútiles haces bien pocas.
Si tú eres Ocno, yo (y unos pocos más) debemos ser el burro.

Ana είπε...

Como de costumbre, me lees con buenos ojos. Ojalá tuvieras razón, pero me temo que muchas de las cosas que hago son totalmente inútiles. Pero ¿y qué? si me lo paso bien haciéndolas. Esa es la conclusión a la que he llegado tras la crisis postvacacional. Afortunadamente no tengo que dar explicaciones a muchos sobre lo que hago.
De burro, poco tienes, ya lo sabes.