16 Μαρτίου 2014

Ha pasado un ángel


Ἑρμῆς ἐπεισελήλυθε...

Vemos en el LSJ que se usa esta expresión (Plu.2.502f.) cuando una conversación cesa de repente y se hace un completo silencio.

Una buena amiga comentaba esta expresión en una ocasión en la que el consuelo no llegaba por ninguna parte. Me hizo sonreír entre lágrimas el pensar que cada vez que se interrumpieran las palabras sin sentido aparente sería porque pasaba nuestro particular mensajero.

Cada vez que las palabras no sirven, cuando el silencio se apodera del momento, me acuerdo de que Hermes ha pasado y escucho de nuevo una risa que me va a acompañar toda la vida.


κοινὸς Ἑρμῆς!


καὶ εὑρισκομένων χαλκῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς ὑπὸ τῶν οἰκείων δεινὸς (ὁ αἰσχροκερδὴς) ἀπαιτῆσαι τὸ μέρος, κοινὸν εἶναι φήσας τὸν Ἑρμῆν.
Theophr. Char. XXX, 9-10

Cuando alguien encontraba algo por casualidad, como una moneda en la calle, el que acompañaba al afortunado invocaba a Hermes con la esperanza de que la suerte y lo encontrado fuera compartido: κοινὸς Ἑρμῆς!

01 Σεπτεμβρίου 2013

Χαῖρ'. Ἑρμῆ χαριδῶτα, διάκτορε, δῶτορ ἐάων.

 
Ἑρμῆν ἀείδω Κυλλήνιον, Ἀργειφόντην,
Κυλλήνης μεδέοντα καὶ Ἀρκαδίης πολυμήλου,
ἄγγελον ἀθανάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαῖα,
Ατλαντος θυγάτηρ, Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα,
αἰδοίη: μακάρων δὲ θεῶν ἀλέεινεν ὅμιλον,       5
ἄντρῳ ναιετάουσα παλισκίῳ: ἔνθα Κρονίων
νύμφῃ ἐυπλοκάμῳ μισγέσκετο νυκτὸς ἀμολγῷ,
εὖτε κατὰ γλυκὺς ὕπνος ἔχοι λευκώλενον Ἥρην:
λάνθανε δ' ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ' ἀνθρώπους.
καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ:        10
σεῦ δ' ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὕμνον.
[χαῖρ'. Ἑρμῆ χαριδῶτα, διάκτορε, δῶτορ ἐάων.]

Canto a Hermes el Cilenio, el Argicida, que tutela Cilene y Arcadia, pródiga en rebaños, raudo mensajero de los inmortales, al que parió Maya, la hija de Atlante, tras haberse unido en amor a Zeus, ella, la diosa venerable.  
Esquivaba la compañía de los dioses bienaventurados, habitando en una muy umbría gruta. Allí el Cronión solía unirse con la Ninfa de hermosos bucles en la oscuridad de la noche, mientras el dulce sueño retenía a Hera, la de níveos brazos, y pasaba inadvertido a los dioses inmortales y a los hombres mortales.  
Así que te saludo a ti también, hijo de Zeus y Maya, que yo, una vez que haya comenzado por ti, pasaré a otro himno.  
¡Salve, Hermes, dispensador de alegría, mensajero, dador de bienes! 
 
Traducción: Alberto B. Pajares, Biblioteca Clásica Gredos. 

21 Μαρτίου 2013

σὺ δὲ στεφάνοις...

Imagen CC por M. Martin Vicente 

σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσθ' ἐράτοις φόβαισιν 
ὄρπακας ἀνήτω συναέρραις' ἀπάλαισι χέρσιν· 
εὐάνθεα γὰρ πέλεται καὶ Χάριτες μάκαιραι 
μᾶλλον προτερην, ἀστεφανώτοισι δ' ἀπυστρέφονται.

Cíñete con coronas, Dica, los cabellos adorables,
trenzando tallos de eneldo con tus manos suaves;
que las Gracias felices más que nada aman lo que se adorna
de flores, mas se apartan de quienes no llevan coronas.

Nos adornaremos con coronas un año más para celebrar la alegría de la naturaleza que renace de nuevo entre espléndidos colores y agradables aromas. Empecemos con un brindis y sigamos con muchos más, la vida sigue sonriendo a pesar de todo.


01 Ιουνίου 2012

Σὺν Ἀθηνᾷ καὶ σὺ χεῖρα κινεῖ


Ἀνὴρ πλούσιος Ἀθηναῖος μεθ' ἑτέρων τινῶν ἔπλει. Καὶ δὴ χειμῶνος σφοδροῦ γενομένου καὶ τῆς νηὸς περιτραπείσης, οἱ μὲν λοιποὶ πάντες διενήχοντο, ὁ δὲ Ἀθηναῖος παρ' ἕκαστα τὴν Ἀθηνᾶν ἐπικαλούμενος μυρία ἐπηγγέλλετο, εἰ περισωθείη. Εἷς δέ τις τῶν συννεναυαγηκότων παρανηχόμενος ἔφη πρὸς αὐτόν· Σὺν Ἀθηνᾷ καὶ σὺ χεῖρα κινεῖ. Ἀτὰρ οὖν καὶ ἡμᾶς μετὰ τῆς τῶν θεῶν παρακλήσεως χρὴ καὶ αὐτούς τι ὑπὲρ αὑτῶν λογιζομένους δρᾶν. Ὅτι ἀγαπητόν ἐστι καὶ ἐνεργοῦντας θεῶν εὐνοίας τυγχάνειν ἢ ἑαυτῶν ἀμελοῦντας ὑπὸ τῶν δαιμόνων περισώζεσθαι. 
Τοὺς εἰς συμφορὰς ἐμπίπτοντας χρὴ καὶ αὐτοὺς ὑπὲρ ἑαυτῶν κοπιᾶν καὶ οὕτω τοῦ θεοῦ περὶ βοηθείας δέεσθαι.
Esopo, 53 (de Chambry)

13 Μαΐου 2012

ORFEO Y EURÍDICE La fábula de Orfeo -Claudio Monterverdi
 ☞ La ópera nació en el Renacimiento al querer revivir la tragedia griega. 
 Inde per inmensum croceo velatus amictu
 aethera digreditur Ciconumque Hymenaeus ad oras
 tendit et Orphea nequiquam voce vocatur.
 adfuit ille quidem, sed nec sollemnia verba
 5 nec laetos vultus nec felix attulit omen.
 fax quoque, quam tenuit, lacrimoso stridula fumo
 usque fuit nullosque invenit motibus ignes.
 exitus auspicio gravior: nam nupta per herbas
 dum nova naiadum turba comitata vagatur,
10 occidit in talum serpentis dente recepto.
 quam satis ad superas postquam Rhodopeius auras
 deflevit vates, ne non temptaret et umbras,
 ad Styga Taenaria est ausus descendere porta
 perque leves populos simulacraque functa sepulcro
15 Persephonen adiit inamoenaque regna tenentem
 umbrarum dominum pulsisque ad carmina nervis
 sic ait: 'o positi sub terra numina mundi,
 in quem reccidimus, quicquid mortale creamur,
 si licet et falsi positis ambagibus oris
20 vera loqui sinitis, non huc, ut opaca viderem
 Tartara, descendi, nec uti villosa colubris
 terna Medusaei vincirem guttura monstri:

    De ahí por el inmenso éter, velado de su atuendo
     de azafrán, se aleja, y a las orillas de los cícones Himeneo
     tiende, y no en vano por la voz de Orfeo es invocado.
     Asistió él, ciertamente, pero ni solemnes palabras,
  5 ni alegre rostro, ni feliz aportó su augurio;
     la antorcha también, que sostenía, hasta ella era estridente de lacrimoso humo,
     y no halló en sus movimientos fuegos ningunos.
    El resultado, más grave que su auspicio. Pues por las hierbas, mientras
    la nueva novia, cortejada por la multitud de las náyades, deambula
10  muere al recibir en el tobillo el diente de una serpiente.
    A la cual, a las altísimas auras después que el rodopeio bastante hubo llorado,
    el vate, para no dejar de intentar también las sombras,
    a la Estige osó descender por la puerta del Ténaro,
    y a través de los leves pueblos y de los espectros que cumplieran con el     sepulcro,
  15  a Perséfone acude y al que los inamenos reinos posee,
       de las sombras el señor, y pulsados al son de sus cantos los nervios,
       así dice: «Oh divinidades del mundo puesto bajo el cosmos,
       al que volvemos a caer cuanto mortal somos creados,
       si me es lícito, y, dejando los rodeos de una falsa boca,
  20 la verdad decir dejáis, no aquí para ver los opacos
      Tártaros he descendido, ni para encadenar las triples
      gargantas, vellosas de culebras, del monstruo de Medusa.

11 Μαΐου 2012

οὕτως τελευτᾷἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
τῆμος ἄρ᾽ ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ Ἕκτορος ἔγρετο λαός.
790
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο
πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνωι
πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα
ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ᾽ ἕταροί τε
μυρόμενοι, θαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν.
795
καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες
πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν.
αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὕπερθε
πυκνοῖσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισι·
ῥίμφα δὲ σῆμ᾽ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ ἥατο πάντηι,
800
μὴ πρὶν ἐφορμηθεῖεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί.
χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον· αὐτὰρ ἔπειτα
εὖ συναγειρόμενοι δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα
δώμασιν ἐν Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος.

ὣς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.

        Cuando la hija de la mañana, la Aurora, de rosados dedos,
        apareció, la gente se aglomeró en torno a la pira del ilustre Héctor.
790  Una vez que se reunieron y estuvieron congregados,
        apagaron primero con rutilante vino la pira entera
        en todo el espacio alcanzado por al ardor de la llama. Luego
         los blancos huesos recogieron sus hermanos y compañeros
         con duelo, mientras rodaban lozanas lágrimas por sus mejillas.
795   Los cogieron y los depositaron en un áureo cofre,
         cubiertos con unos delicados velos de púrpura.
         Luego los depositaron en un cóncavo hoyo y encima
         extendieron una tupida solera de enormes piedras.
         En seguida erigieron un túmulo y apostaron vigías por doquier,
800   por si los aqueos, de buenas grebas, atacaban de antemano.
        Tras verter el montón del túmulo, volvieron a irse. Después 
        se reunieron y participaron del eximio banquete fúnebre
        en las moradas de Príamo, el rey criado por Zeus.
        Así celebaron los funerales de Héctor, domador de caballos